dvklogo
Oprichting DVK

Na het terzielle gaan van de KCHHP (Knobbel club het houten pinnetje) staken drie mensen te weten Bennie (Nebs ) ter Bogt, Andre Gelinck en Leon Berentsen de koppen bij elkaar om te kijken of er nog animo was voor een nieuwe knobbelclub.

Eerst werd er een nieuw knobbelhome gezocht en gevonden in bar de Lange Gang van uitbater Tom Rooks. Het clubhuis werd al snel omgedoopt in de hut van ome Tom.

Hierna werd er een reglement op gesteld waarin onder andere zaken als het benoemen van een bestuur, spelregels, het geven van rondjes en dergelijke belangrijke zaken werden geregeld.

26 Maart 1986 was de oprichtings vergadering, er werden 12 personen lid en er werd een bestuur gekozen te weten: Voorzitter Andre Gelinck, Secretaris Leon Berentsen en Penningmeester Gerrit (Bonzo) Gebbinck.

Als naam werd De Vrolijke Knobbelaars gekozen. 

26 mrt. 1986

Oprichtings- / ledenvergadering

Deze vergadering werdt gehouden op 26 maart 1986 bij Bar de Lange Gang en begon om 20:00 uur.

Agenda

1.    Opening
2.    Bestuursverziezing
3.    Naam voor vereniging (bedenk alvast iets)
4.    Wie wordt er spelend of steunend lid?
5.    Vaste zitplaatsen
6.    Scorebord (Wat komt er op te staan)
7.    Knobbelpinnen en embleem. Er zijn een paar prototype's aanwezig
8.    Feest + Kascommissie kiezen
9.    Reglement
10.   Rondvraag + ingekomen knobbeltjes

Voor de eerste competitie zijn de volgende speelavonden gepland:
9-23 april  14-28 mei  11-25 juni (zomerstop)  24 sept  8-22 okt.  5-19 nov.  3-17 dec.

De avonden in 1987
14-28 jan.  11-25 febr.  11-25 mrt.

Verslag ledenvergadering 26 maart 1986.

De vergadering werd gehouden in bar de Lange Gang. Dhr. M Rooks had zich afgemeld, Dhr. P. Koppelman was door drukke werkzaamheden niet aanwezig. De rest van de leden was aanwezig.

Het was een vruchtbare vergadering maar we mochten niet aan de vruchtjes komen (blij van me lijf). De intrum voorzitter opende de vergadering en heette iedereen welkom. 

Het "geeikel" begon al met het kiezen van een naam voor de club. Onder het motto "adgggmg" (als dat good geet geet er meer good -jb) werd uiteindelijk gekozen voor "De Vrolijke Knobbelaars" (D.V.K.).

Tot grote vreugde maar zeer onverwacht maakte Dhr. W. Zieverink onder luid applaus bekend dat hij geen spelend maar steunend lid wenste te zijn.

Spelende leden werden:
G. Gebbinck, M. Rooks, H. Reyrink, B. Krabben, B. ter Bogt, A. Gelinck en L. Berentsen.

Steunende leden werden:
P. Koppelman, J. Broshuis, T. Rooks en W. Zieverink.

De bestuursverkiezing werd schriftelijk gehouden. Het stembureau werd gevormd door de heren J. Broshuis en W. Zieverink. Dhr. T Rooks " controleerde " het geheel. Na veel getel en gereken kwam de volgende uitslag naar voren:
Voorzitter:    1ste    A. Gelinck        2de    B. Krabben
Secretaris:    1ste    L. Berentsen    2de    H. Reyrink
Penningm.:    1ste    B. ter Bogt      2de    G. Gebbinck

Dhr. B. ter Bogt wenste zijn functie als penningmeester niet in te nemen. Dhr. G. Gebbinck nam deze over. De heren Gelinck en Berentsen gingen akkoord met de hen toegewezen functie.

Er werd door de vergadering besloten geen vaste zitplaatsen in te nemen. Ook werd besloten dat er een scorebord zou komen.

Door de ijverige inzet van G. Gebbinck hadden we 's avonds enkele prototype knobbelpinnen. Uit deze verzameling werd ons uiteindelijke model gekozen.

J. Broshuis en T. Rooks stelden zich beschikbaar voor de feestcommissie. Gezien hun ervaring zal dit weer een geweldige happening worden.

In de kascommissie hebben B. ter Bogt en H Reyrink plaats genomen.

De voorzitter las het reglement voor. Hierop kwamen enkele vragen naar voren. Deze werden zo mogelijk direckt beantwoord. Andere vragen werden in een bestuursvergadering opgelost. Het reglement werd hier en daar nog iets bijgeschaafd en daarna goed bevonden.

In de rondvraag vroegen: W. Zieverink, B. Krabben, B. ter Bogt, H. Reyrink, T. Rooks, G. Gebbinck en J. Broshuis het woord.

Dhr. W. Zieverink kraamde een hoop onzin uit waarna het bestuur besloot hem het woord te ontnemen.
De heren Krabben en ter Bogt vroegen zich af hoe het zat met de 2de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het stembureau legde uit dat dit gedaan was omdat B. ter Bogt van te voren te kenen had gegeven dat hij geen enkele bestuursfunctie accepteerde.
Dhr. H. Reyrink vroeg aan het bestuur of iedereen net als J. Broshuis de fiets binnen mocht zetten. Dhr. Rooks ging hier niet mee akoord.
Dhr. T. Rooks vroeg of de voorzitter in het vervolg de vergaderingen op tijd wou starten en om de orde beter te handhaven op de vergadering. Hij vroeg zich af of men elkaar een bijnaam mocht geven tijdens het knobbellen en of er nog een PR-man werd aangesteld?
Het bestuur nam de Public Relations opzich. Verder stelde Dhr. T. Rooks een competitie en een wisselbeker beschikbaar. Tevens melde hij dat de hapjes voor zijn rekening waren.
Dhr. G. Gebbinck vroeg wat er moest gebeuren met de door hem gewonnen beker van de K.C.H.H.P.
Het bestuur zei dat dit zijn eigendom was. Verder melde hij voor de contributie een bankrekening wou openen.
Dhr. Broshuis zei het zeer op prijs te stellen dat hij weer in de fesstcommissie zat, en als de leden sugesties hadden deze altijd welkom waren bij de feestcommissie. De neven activiteiten wilde men ook wel opzich nemen. De evt gemaakte kosten zullen de leden zelf moeten opbrengen. Tenslotte gaf hij een compliment aan André voor het vele werk hij voor de oprichting verzet had.

De voorzitter sloot de vergadering en zei dat het reglement zo als er vanavond besloten was ook aangenomen was. Hij bedankte iedereen voor zijn komst en wenste hen veel knobbel plezier.


29 mrt. 1986

Naar boven Competitie 1987
Copyright © 2011 DVK™ - Disclaimer -  Met dank aan Thom Kramer en André Gelinck